2018-05-02 patvirtintas teritorijos Vilkpėdės seniūnijoje, Vilkpėdės g. 6, 8, 10 detaliojo plano koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0052:181)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS VILKPĖDĖS SENIŪNIJOJE, VILKPĖDĖS G. 6, 8, 10, NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS, RIBŲ IR SERVITUTO KOREGAVIMO SKLYPE, KURIO KADASTRO NR. 0101/0052:181, TVIRTINIMO

2018 m. gegužės 2 d. Nr. A30-1051/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu:

1. T v i r t i n u teritorijos Vilkpėdės seniūnijoje, Vilkpėdės g. 6, 8, 10, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1999 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2255V „Dėl teritorijos Vilkpėdės seniūnijoje, Vilkpėdės g. 6, 8, 10, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, užstatymo zonos, ribų ir servituto koregavimą sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0052:181, pagal sklypo planą su projektuojamais statiniais, užstatymo zona ir koreguojamu servitutu (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

2. Į p a r e i g o j u statytoją objekto techninį projektą parengti laikantis detaliuoju planu ir šiuo koregavimu bei statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu ir kitais teisės aktais nustatytų reikalavimų.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia