2018-05-02 priimtas sprendimas Nr. A30-1055/18(2.1.22E-TD2) koreguoti Užutekio g. gyv. kvartalo detaliojo plano sprendinius sklype Nr.26 ( kad. Nr. 0101/0068:1053)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI UŽUTEKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 26 (KADASTRO )

2018 m. gegužės 2 d. Nr. A30-1055/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2, 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu
Nr. 450 „Dėl Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (registro Nr. 493) sprendinius sklype Nr. 26 (kadastro
Nr. 0101/0068:1053) keičiant minėtame sklype nustatytą visuomeninės teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų reglamentų.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

planavimo programą žiūrėti čia