2018-05-07 patvirtintas apie 19,5 teritorijos buv. Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo planao sprendinių koregavimas pertvarkytame sklype Molėtų pl. 127

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 19,5 HA TERITORIJOS BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 31 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. gegužės 7 d. Nr. A30-1082/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. balandžio 11 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG65533:

1. T v i r t i n u apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. 3830), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 31 (kadastro Nr. 0101/0101:358, Nr. 0101/0101:359 ir Nr. 0101/0101:1147), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-3021 ,,Dėl sklypo Molėtų pl. 127 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-300). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia