2018-05-07 patvirtintas Vilniaus Verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio detaliojo plano sklypo (zona Nr.31), skl. Nr. 2 (kad. Nr. 01010167:3329) sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINIO PLANAVIMO ZONĄ NR. 31, DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 (KADASTRO NR. 0101/0167:3329) UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. gegužės 7 d. Nr. A30-1079/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 19 d. sprendimu
Nr. 1-439 patvirtinto teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr. 31, detaliojo plano (registro
Nr. T00078442) sklypo Nr. 2 (Luknojų g. 6, kadastro Nr. 0101/0167:3329) sprendinių koregavimą keičiant nustatytą statinių statybos zoną ir ribą pagal pridedamą brėžinį su pažymėtais koreguojamo detaliojo plano sprendiniais, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia