2018-05-07 priimtas sprendimas koreguoti Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklype Užubalių g.13 sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI GINEITIŠKIŲ IR PAVILIONIŲ TERITORIJOS T10 IR T12 KVARTALŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 10.2 (UŽUBALIŲ G. 13, KADASTRO NR. 0101/0170:257) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. gegužės 7 d. Nr. A30-1073/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro Nr. 73703) sklypo Nr. 10.2 (Užubalių g. 13, kadastro Nr. 0101/0170:257) sprendinius inicijavimo pagrindu keičiant užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2018 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. A30-1073/18(2.1.22E-TD2)

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Užubalių g. 13 (kadastro Nr. 0101/0170:257) Pašilaičių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,13 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Vičestata“.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro Nr. 73703) sklypo Nr. 10.2 (Užubalių g. 13, kadastro Nr. 0101/0170:257) sprendinius inicijavimo pagrindu keičiant užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą.

8. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: siūloma papildoma viešinimo procedūra – kaimyninių sklypų savininkų informavimas registruotais laiškais;

trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis