2018-05-07 priimtas sprendimas koreguoti teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinius, ištaisant detaliojo plano spragą, sklype Verkių g. 2A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ KALVARIJŲ IR ŽALGIRIO GATVIŲ SANKIRTOJE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE VERKIŲ G. 2A KOREGAVIMO IŠTAISANT DETALIOJO PLANO SPRAGĄ

2018 m. gegužės 7 d. Nr. A30-1081/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.2 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo
Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

k o r e g u o j u teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 1200V „Dėl teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Verkių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0023:116), ištaisant detaliojo plano spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo nenustačius privalomojo teritorijos naudojimo reglamento – užstatymo intensyvumo, ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) nustatomas sklypo Verkių g. 2A, patenkančio į intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos funkcinę zoną, užstatymo intensyvumas – 2,5. Kiti detaliojo plano pagrindinio brėžinio „Teritorijos užstatymo reglamentas
M 1:500“ sprendiniai nesikeičia.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut