2018-05-07 priimtas sprendimas organizuoti apie 1,2 ha teritorijos prie Linkmenų ir Durpių gatvių detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 1,2 HA TERITORIJOS PRIE LINKMENŲ IR DURPIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

2018 m. gegužės 7 d. Nr. A30-1072/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. O r g a n i z u o j u apie 1,2 (vieno ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos prie Linkmenų ir Durpių gatvių Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano rengimą (schema pridedama).

2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdo sklypus, numatant žemės sklypo Durpių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0022:28) dalies, patenkančios į Linkmenų gatvės raudonąsias linijas, paėmimą visuomenės poreikiams susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms plėsti, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkretaus žemės sklypo (jo dalies) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais, suformuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo sklypą nuosavybei atkurti.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2018 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. A30-1072/18(2.1.22E-TD2)

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas apie 1,2 ha teritorijos prie Linkmenų ir Durpių gatvių detalusis planas.

2. Planuojamos teritorijos adresas teritorija prie Linkmenų ir Durpių gatvių, Šnipiškių seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas apie 1,2 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Rengėjas SĮ „Vilniaus planas“.

6. Planavimo pagrindas Miesto plėtros departamento Darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais posėdžio protokolas 2018-02-12, Nr. A17-271/18(3.1.16-MP).

7. Planavimo uždaviniai – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdo sklypus, numatant žemės sklypo Durpių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0022:28) dalies, patenkančios į Linkmenų gatvės raudonąsias linijas, paėmimą visuomenės poreikiams susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms plėsti, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkretaus žemės sklypo (jo dalies) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais, suformuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo sklypą nuosavybės atkūrimui.

8. Papildomi planavimo uždaviniai suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes.

9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė