2018-05-10 priimtas sprendimasa koreguoti sklypo Bukčių g.27C detaliojo plano sprendinius sklype Bukčių g.88

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO BUKČIŲ G. 27C NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE BUKČIŲ G. 88 (KADASTRO NR. 0101/0068:377) INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. gegužės 10 d. Nr. A30-1112/18

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2, 318.4.5.3 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. gegužės 27d. sprendimu
Nr. 991V patvirtinto žemės sklypo Bukčių g. 27C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 388) sprendinius sklype Bukčių g. 88 (kadastro Nr. 0101/0068:377) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant minėtame sklype vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų reglamentų.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėti čia