Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

2018-05-11 sudaryta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-33/18

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2018 m. gegužės 11 d. Nr. A615-33/18 (2.15.1.7 -TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir Jolanta Kijakovska, kodas *** Kžištof Kijakovskij, kodas ***, Pavel Gadomski, kodas ***, kont. adresas ***, Vilnius (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiantys savo iniciatyva (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

  1. 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl žemės sklypo Savanorių pr. 66 (kad. Nr. 0101/0052:457) (toliau –Planuojama teritorija) teritorijos prie Savanorių pr. 66 detaliojo plano sprendinių koregavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) proceso inicijavimo rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 30-1307/18 (pridedama).

  1. 2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Koreguoti teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 191V „Dėl teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veikslo mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Savanorių pr. 66 (kadastro Nr. 0101/0052:457) inicijavimo pagrindu, keičiant minėtu detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos žemės naudojimo būdo į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Vildomus“, įm.k. 300655884, adresas Vytenio g.50-302, LT-03229, Vilnius.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.3.1 Ši sutartis keičia 2018-03-23 sutartį Nr. A615-24/18 (2.15.1.7-TD2), netekus galios 2017-12-08 Administracijos direktoriaus įsakymui Nr. 30-3186.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017-11-30

įsakymu Nr. 40-594

pavaduotoja Danuta Narbut

A.V.

Planavimo iniciatorius

Jolanta Kijakovska

Kžištof Kijakovskij

Pavel Gadomski

.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SAVANORIŲ PR. 66 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SAVANORIŲ PR. 66 INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. balandžio 19 d. Nr. 30-1307/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais:

1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 191V „Dėl teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veikslo mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Savanorių pr. 66 (kadastro Nr. 0101/0052:457) inicijavimo pagrindu, keičiant minėtu detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos žemės naudojimo būdo į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. 30-3186 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Savanorių pr. 66 inicijavimo pagrindu“.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

planavimo programą žiūrėti čia