2018-05-17 išspęsta teritorijos Vilkpėdės g. 6,8,10 detaliojo plano kolizija

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS VILKPĖDĖS SENIŪNIJOJE, VILKPĖDĖS G. 6, 8, 10, NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO IŠSPRENDŽIANT KOLIZIJĄ

2018 m. gegužės 17 d. Nr. A30-1167/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.3 papunkčiu, 321 punktu ir 323.2 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

k o r e g u o j u teritorijos Vilkpėdės seniūnijoje, Vilkpėdės g. 6, 8, 10, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1999 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 3255V „Dėl teritorijos Vilkpėdės seniūnijoje, Vilkpėdės g. 6, 8, 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius išsprendžiant koliziją, atsiradusią detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje ir aiškinamojo rašto tekstinėje dalyje nurodžius skirtingus užstatymo intensyvumo rodiklius (pagrindiniame brėžinyje užstatymo intensyvumas – 9, aiškinamajame rašte – 1,5), ir atsižvelgdama į tuo metu galiojusio Vilniaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292, sprendinius nustatau, kad detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje leistinas užstatymo intensyvumas – 1,5. Kiti teritorijos Vilkpėdės seniūnijoje, Vilkpėdės g. 6, 8, 10, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano reglamentai nesikeičia.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut