2018-05-18 patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 4162/0800:38) buvusiame Nemėžio kaime, detaliojo plano (registro Nr. 1361) sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:1657 ir Nr. 0101/0158:1658)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 4162/0800:38) BUVUSIAME NEMĖŽIO KAIME, VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. gegužės 18 d. Nr. A30-1186/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. kovo 26 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG63766:

1. T v i r t i n u sklypo (kadastro Nr. 4162/0800:38) buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. 1361), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 1-352 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo buvusiame Nemėžio kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:1657 ir Nr. 0101/0158:1658) koregavimą, nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą ir tikslinant naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-537). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia