2018-05-31 patvirtintas apie 15,5ha teritorijos buvusiame Neravų kaime šalia Geležinkelio ir Savanorių prospekto detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 15,5 HA TERITORIJOS (SKLYPŲ KADASTRO NR. 0101/0165:463, NR. 0101/0165:466, NR. 0101/0165:467, NR. 0101/0165:470, NR. 0101/0165:471, NR. 0101/0165:928, NR. 0101/0165:929, NR. 0101/0165;464, NR. 0101/0165:469 IR NR. 0101/0165:1070) BUVUSIAME NERAVŲ KAIME ŠALIA GELEŽINKELIO IR SAVANORIŲ PROSPEKTO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2018 m. gegužės 31 d. Nr. A30-1256/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. gegužės 2 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-24:

1. T v i r t i n u apie 15,5 ha teritorijos (sklypų kadastro Nr. 0101/0165:463,
Nr. 0101/0165:466, Nr. 0101/0165:467, Nr. 0101/0165:470, Nr. 0101/0165:471,
Nr. 0101/0165:928, Nr. 0101/0165:929, Nr. 0101/0165:464, Nr. 0101/0165:469 ir
Nr. 0101/0165:1070) buvusiame Neravų kaime šalia geležinkelio ir Savanorių prospekto detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

2.3. už šio įsakymo vykdymą atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia