2018-05-31 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie sklypo Savanorių pr. 174A detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1, Savanorių pr. 174P

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SKLYPO SAVANORIŲ PR. 174A DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SAVANORIŲ PR. 174P

(KADASTRO NR. 0101/0069:204) INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. gegužės 31 d. Nr. A30-1266/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie sklypo Savanorių pr. 174A detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1053 „Dėl teritorijos prie sklypo Savanorių pr. 174A detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 1 Savanorių pr. 174P (kadastro Nr. 0101/0069:204) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti naudojimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

planavimo programą žiūrėti čia