2018-06-07 patvirtintas ekreacinės teritorijos prie Balsio ežero nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žaliųjų Ežerų g. 148B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL REKREACINĖS TERITORIJOS PRIE BALSIO EŽERO NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE NR. 1 TVIRTINIMO

2018 m. birželio 7d. Nr. A30-1313/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u rekreacinės teritorijos prie Balsio ežero nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055565), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2317V „Dėl rekreacinės teritorijos prie Balsio ežero nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Nr. 1 (Žaliųjų Ežerų g. 148B) statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia