2018-06-11 priimtas sprendimas organozuoti sklypo Linkmenų g. 22 detaliojo plano ( reg. Nr. 2489 (T00058363) sprendinių keitimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO LINKMENŲ G. 22 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO ORGANIZAVIMO

2018 m. birželio 11 d. Nr. A30-1328/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 1-1265 „Dėl sklypo Linkmenų g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058363 (buv. Nr. 2489) sprendinių keitimą.

2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais žemės sklypo Linkmenų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0022:267) dalyje, kurioje projektuojama dviračių tako trasos nuo Upės gatvės iki Ozo gatvės (Šnipiškių ir Senvagės teritorijoje) pėsčiųjų ir dviračių takų atkarpa, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkretaus žemės sklypo (jo dalies) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2018 m. birželio 11 d.

įsakymu Nr. A30-1328/18(2.1.22E-TD2)

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Linkmenų g. 22 detaliojo plano sprendinių keitimas.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Linkmenų g. 22, Šnipiškių seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 4,2807 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Rengėjas SĮ „Vilniaus planas“.

6. Planavimo pagrindas Pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais pas Vilniaus miesto savivaldybės Mero pavaduotoją, įvykusio 2018-04-10, protokolas 2018-04-17, Nr. 28-172/18(1.2.13-T1).

7. Planavimo uždaviniai – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais žemės sklypo Linkmenų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0022:267) dalyje, kurioje projektuojama dviračių tako trasos nuo Upės gatvės iki Ozo gatvės (Šnipiškių ir Senvagės teritorijoje) pėsčiųjų ir dviračių takų atkarpa, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkretaus žemės sklypo (jo dalies) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susiekimo komunikacijų tinklą, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, numatyti žemės sklypo pertvarkymo galimybes, suformuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypus.

9. Papildomi planavimo reglamentai susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė