2018-06-12 patvirtintas detaliojo plano ir kitų teritorijų planavimo dokumentų koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0159:382, Nr. 0101/0159:381 ir Nr. 0101/0159:404) Lydos plente

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ LYDOS PLENTE (KADASTRO NR. 0101/0159:327 IR NR. 0101/0159:288) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. birželio 12 d. Nr. A30-1350/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. gegužės 15 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG69097:

1. T v i r t i n u sklypų Lydos plente (kadastro Nr. 0101/0159:327 ir Nr. 0101/0159:288) detaliojo plano (registro Nr. 2136), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 1-515 „Dėl sklypų Lydos plente detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1679 „Dėl pritarimo sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1582) Lydos plente statinių statybos zonos ir ribų tikslinimui“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-2697 „Dėl sklypo Lydos Kelio kaime (kadastro Nr. 0101/0159:1582) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0159:382, Nr. 0101/0159:381 ir Nr. 0101/0159:404) sujungiant sklypus, nustatant užstatymo tankį ir keičiant užstatymo zoną ir ribas. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-510). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u prioritetinį detaliajame plane nurodytą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 naudojimo būdą.

3. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia