2018-06-12 priimtas sprendimas koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Garšvų g. 1, 2, 3, 4, 5 ir 7

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0151:0324) BUVUSIAME GALGIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE GARŠVŲ G. 1, 2, 3, 4, 5 IR 7 INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. birželio 12 d. Nr. A30-1355/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 30-1857 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklypuose Garšvų g. 1, 2, 3, 4, 5 ir 7 inicijavimo pagrindu, šiuose sklypuose pakeičiant užstatymo tankį ir užstatymo zoną, naikinant paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėti čia