2018-06-13 patvirtintas žemės sklypo Laisvės pr.10 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Laisvės pr. 10 (kad. Nr. 0101/0051:128)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO LAISVĖS PR. 10 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE LAISVĖS PR. 10 (KADASTRO NR. 0101/0051:128) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. birželio 13 d. Nr. A30-1362/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. gegužės 21d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG69646:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054728) sprendinių koregavimą sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-276). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia