2018-06-15 patvirtintas sklypo Paupio g.30detaliojo plano koregavimas sklype Paupio g. 50, panaikinant detaliojo plano sprendinių spragą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PAUPIO G. 30 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (PANAIKINANT SPRENDINIŲ SPRAGĄ – NENUSTATYTĄ UŽSTATYMO INTENSYVUMĄ SKLYPE PAUPIO G. 50) TVIRTINIMO

2018 m. birželio 15 d. Nr. A30-1394/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 254 punktu ir 323.2 bei 318.4.2 papunkčiais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Paupio turtas“ 2018 m. birželio 5 d. prašymą:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1285V patvirtinto sklypo Paupio g. 30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 626) Senamiesčio seniūnijoje koregavimą sklype Paupio g. 50 (kadastro Nr. 0101/0058:42), panaikinant detaliojo plano sprendinių spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo (nenustatytas privalomas teritorijos naudojimo reglamentas – žemės sklypo užstatymo intensyvumas), ir nustatau sklypo Paupio g. 50 (kadastro Nr. 0101/0058:42) leistiną užstatymo intensyvumą iki 1,4;

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr. A30-2311 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Paupio g. 30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut