2018-06-15 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 2, Nr. 10, Nr. 11 ir šalia esančioje teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 2, NR. 10, NR. 11 IR ŠALIA ESANČIOJE TERITORIJOJE

2018 m. birželio 15 d. Nr. A30-1396/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.1.2, 318.4.5.2, 318.4.5.3, 319.1 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo
Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. 989) sprendinius sklypuose Nr. 2, Nr. 10, Nr. 11 ir šalia esančioje teritorijoje.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planuojamos teritorijos plotas apie 11,3 (vienuolika ir trys dešimtosios) ha (schema pridedama);

2.2. detaliojo plano rengimo tikslas – numatant Pilaitės prospekto ir Senosios Pilaitės kelio dviejų lygių sankryžos įrengimą atlikti nustatytų žemės sklypų ribų ir plotų pakeitimus prijungiant naujus sklypus, nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų reglamentų;

2.3. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

3. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėti čia