2018-06-18 patvirtintas Valakupių-Turniškių zonos ir sklypų Nemenčinės pl.54, 54A ir 54B detaliųjų planų sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:212 ir 0101/0012:408) detaliųjų planų koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS IR SKLYPŲ NEMENČINĖS PL. 54, 54A IR 54B DETALIŲJŲ PLANŲ SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0012:212 IR NR. 0101/0012:408) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. birželio 18 d. Nr. A30-1404/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. gegužės 14 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG68892:

1. T v i r t i n u Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano, patvirtinto 1997 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 53V, ir sklypų Nemenčinės pl. 54, 54A ir 54B detaliojo plano, patvirtinto 2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-678, sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:212 ir 0101/0012:408) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-205). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

2.3. už šio įsakymo vykdymą atsakingas yra Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia