2018-06-19 priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos detaliojo plano (registro Nr. T00055369) sprendinius sklype Sėlių g. 3A (kadas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES IR TERITORIJOS PRIE SALTONIŠKIŲ IR SĖLIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIŲJŲ PLANŲ SPRENDINIUS ŽEMĖS SKLYPE SĖLIŲ G. 3A TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. birželio 19 d. Nr. A30-1418/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.1.3 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 sprendimu
Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) ir Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 10 sprendimu Nr. 936V patvirtinto teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055369) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, sklypui Sėlių g. 3A (kadastro Nr. 0101/0031:462) nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėti čia