2018-06-21 patvirtintas Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano sklypo Konstitucijos pr188 (kad. Nr. 0101/0032:773) sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL CENTRO DEŠINIOJO NERIES KRANTO DETALIOJO PLANO SKLYPO KONSTITUCIJOS PR. 18B (KADASTRO NR. 0101/0032:773) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. birželio 21 d. Nr. A30-1441/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. gegužės 14 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG68957:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto Centro dešiniojo Neries kranto detaliojo plano (registro Nr. T00054692, buvęs Nr. 31) sklypo Konstitucijos pr. 18B (kadastro Nr. 0101/0032:773) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-447). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia