2018-06-21 priimtas sprendimas dėl Teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr.9 sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Planuojama teritorija

Senosios Pilaitės kel. 1, Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivladybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas, 2017-01-23, Nr. A30-215
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius Mikita Zabuga, Zina Oleškevič, Jekaterina Miškinienė, Pavel Bordovskij, Jan Bordovskij, Romuald Bordovskij, Jelena Bordovskaja, Romualdas Oleškevič, S
Rengėjas SPAV atrankos dokumento rengėjas – UAB „Ademo grupė“, Mėnulio g. 7 Vilnius, LT-04326, tel. (8 5) 210 74 88
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos plano rengėjui UAB „Žemės plėtra“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
El. pašto adresas [email protected]
Paslaugos gavėjo adresas Konstitucijos pr. 26, Vilnius
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 9 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

2018 m. birželio 21 d. Nr. 30-2201/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi ir 25 straipsnio 2 dalimi, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktu bei atsižvelgdamas į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas:

1. T v i r t i n u teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 9 sprendinių koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažymą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 9 sprendinių koregavimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

AAA išvadą žiūrėti čia

MPD išvadą žiūrėti čia


pateiktos ir kitų institucijų analogiškos išvados, pažymą žiūrėti čia