2018-06-25 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Karklų g.20 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO KARKLŲ G. 20 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE KARKLŲ G. 20

2018 m. birželio 25 d. Nr. A30-1462/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 652V patvirtinto sklypo Karklų g. 20 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 577, T00055715) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype (kadastro Nr. 0101/0064:58) Karklų g. 20 tikslinant naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatant sodybinio užstatymo tipą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėti čia