2018-06-26 patvirtintas teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano koregavimas sklype Nr. 67 (kadastro Nr. 0101/0157:1677)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE DŽIAUGSMO GATVĖS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (SKLYPO NR. 67 (KADASTRO NR. 0101/0157:1677) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

2018 m. birželio 26 d. Nr. A30-1471/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-636 patvirtinto apie 76 (septyniasdešimt šešių) ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00055859) koregavimą, keičiant nustatytą sklypo Nr. 67 (kadastro Nr. 0101/0157:1677) statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia