2018-07-02 patvirtintas sklypo (kad. Nr. 4103/0600:12) Tarandėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 9 (kad. Nr. 0101/0171:1816)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 4103/0600:12) TARANDĖJE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 9 (KADASTRO NR. 0101/0171:1816) STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. liepos 2 d. Nr. A30-1527/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 913), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 2365V „Dėl sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0171:1816) statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia