2018-07-03 priimtas sprendimas koreguoti Valakupių-Turniškių detalioliojo plano sprendinius sklype Valakupių g.11

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE VALAKUPIŲ G. 11 INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. liepos 3 d. Nr. A30-1536/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu
Nr. 53V ,,Dėl Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Valakupių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0012:414), nekeičiant esamos žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdų nustatyti galimą aukštingumą, tankumą ir intensyvumą bei kitus privalomus naudojimo reglamentus, pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą ir schemą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

planavimo programą žiūrėti čia