2018-07-09 patvirtintas apie 2,15 ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo planosprendinių koregavimas sklypuose Džiaugsmo g. 54K, 54L ir 54M

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 2,15 HA TERITORIJOS PRIE DŽIAUGSMO G., NAUJOSIOS VILNIOS SEN., DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0157:459, NR. 0101/0157:490 IR NR. 0101/0157:489) TVIRTINIMO

2018 m. liepos 9 d. Nr. A30-1550/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. birželio 14 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG72510:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 30-1504 patvirtinto apie 2,15 (dviejų ir penkiolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00080850) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypų Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0157:459) Džiaugsmo g. 54K, Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0157:490) Džiaugsmo g. 54L ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0157:489) Džiaugsmo g. 54M užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-29). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia