2018-07-09 patvirtintas sklypų Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 58 ir Nr.59 (t.p. pertvarkytų sklypų Padvarės g. 11 ir 25) sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ MAŽŲJŲ GULBINŲ KAIME, VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 58 IR NR. 59 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. liepos 9 d. Nr. A30-1563/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. birželio 12 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG72190:

1. T v i r t i n u sklypų Mažųjų Gulbinų kaime, Vilniuje, detaliojo plano (registro
Nr. T00056389), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 31 d. sprendimu Nr. 1-1001 ,,Dėl sklypų Mažųjų Gulbinų kaime, Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 58 ir Nr. 59, pertvarkytų sujungimo būdu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A30-1367 ,,Dėl žemės sklypų Padvarės g. 11 ir 25 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-31). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia