2018-07-11 patvirtintas Žvėryno Šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Danielių g. 4, Lapių g. 3 ir Lapių g. 5

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE DANIELIŲ G. 4, LAPIŲ G. 3 IR LAPIŲ G. 5 TVIRTINIMO

2018 m. liepos 11 d. Nr. A30-1572/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į 2018 m. birželio 12 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG72280:

1. T v i r t i n u Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. 203), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V, sprendinių koregavimą sklypuose Danielių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:394), Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:341) ir Lapių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:285) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-13-17-364). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuoto sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut