2018-07-12 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Švitrigailos, Panerių ir Tunelio gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Prūsų g. 5

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP ŠVITRIGAILOS, PANERIŲ IR TUNELIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE PRŪSŲ G. 5

 

2018 m. liepos 12 d.   Nr. A30-1585/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 41V „Dėl teritorijos tarp Švitrigailos, Panerių ir Tunelio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. 469) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Prūsų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0070:73), Naujininkų seniūnijoje, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

2. T v i r t i n u  planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Dokumento priedai:
A30-1585/18(2.1.22E-TD2) – DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP ŠVITRIGAILOS, PANERIŲ IR TUNELIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE PRŪSŲ G. 5 (1 PRIEDAS)
Į pradžią