2018-07-13 patvirtintas teritorijos prie Svajonių s. ir sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliųjų planų sklypuose Svajonių g. (kad. Nr. 0101/0012:375 ir 0101/0012:376), Smilgų g. 10 ir 14 sprendinių keitimas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO IR SKLYPŲ SMILGŲ G. 4 IR 6 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO SKLYPUOSE SVAJONIŲ G. (KADASTRO NR. 0101/0012:375 IR KADASTRO NR. 0101/0012:376), SMILGŲ G. 10 (KADASTRO NR. 0101/0012:370) IR SMILGŲ G. 14 (KADASTRO NR. 0101/0012:369) TVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 13 d.   Nr. A30-1591/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. liepos 3 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą (pritarimą teikimui tvirtinti TPD) Nr. REG74397:

1. T v i r t i n u  teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano ir sklypų Smilgų g. 4 ir 6 detaliojo plano sprendinių keitimą sklypuose Svajonių g. (kadastro
Nr. 0101/0012:375 ir kadastro Nr. 0101/0012:376), Smilgų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0012:370) ir Smilgų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:369) ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį), kuriais nustatomas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdas (G1) ir kiti teritorijos naudojimo reglamentai.

2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

Dokumento priedai:
A30-1591/18(2.1.22E-TD2) – DĖL TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO IR SKLYPŲ SMILGŲ G. 4 IR 6 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO SKLYPUOSE SVAJONIŲ G. (KADASTRO NR. 0101/0012:375 IR KADASTRO NR. 0101/0012:376), SMILGŲ G. 10 (KADASTRO NR. 0101/0012:370) IR SMILGŲ G. 14 (KADASTRO NR. 0101/0012:369) TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią