2018-07-24 sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-52/18(2.15.1.7-TD2)

Planuojama teritorija : Vilkų g. 5; 7 ir 9 (koreguojami  Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendiniai)

Iniciatoriai: UAB „Žvėryno investicijos“ ir grupė asmenų

Planavimo tikslai:

koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu
Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypų Lokių g. 22 g. (kadastro
Nr. 0101/0031:400), Lokių g. 24 (kadastro Nr. 0101/0031:211) ir Lokių g. 26 (kadastro
Nr. 0101/0031:98) naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų į komercinių objektų paskirties teritorijas, nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Sutartį pasirašė: Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut  ir UAB „Žvėryno investicijos“ įgaliotas Arūnas Jankauskas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE LOKIŲ G. 22, LOKIŲ G. 24 IR LOKIŲ G. 26 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. liepos  17   d.   Nr. A30-1606/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir  28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu
    Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypų Lokių g. 22 g. (kadastro
    Nr. 0101/0031:400), Lokių g. 24 (kadastro Nr. 0101/0031:211) ir Lokių g. 26 (kadastro
    Nr. 0101/0031:98) naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų į komercinių objektų paskirties teritorijas, nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama). Lokių+22+24+26+programa+paskutinė.pdf+2

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut