2018-08-04 patvirtintas pilaitės Šiaurinės dalies detaliojo plano koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:1283, Nr. 0101/0167:1286, Nr. 0101/0167:1395, Nr. 0101/0167:1394, Nr. 0101/0167:1392, Nr. 0101/0167:1393, Nr. 0101/0167:1353, Nr. 0101/0167:1276, Nr. 0101/0167:1396)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:1283, NR. 0101/0167:1286, NR. 0101/0167:1395, NR. 0101/0167:1394, NR. 0101/0167:1392, NR. 0101/0167:1393, NR. 0101/0167:1353, NR. 0101/0167:1276, NR. 0101/0167:1396) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio   4  d.   Nr. A30-1831/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. liepos 11 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG75292:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sprendinių sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:1283,
    Nr. 0101/0167:1286, Nr. 0101/0167:1395, Nr. 0101/0167:1394, Nr. 0101/0167:1392,
    Nr. 0101/0167:1393, Nr. 0101/0167:1353, Nr. 0101/0167:1276, Nr. 0101/0167:1396) koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD
    Nr. K-VT-13-17-352). Pagrindinis brėžinys pridedamas.  DETALUSIS ŠP; Regl_lentele.tif
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypų užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut