2018-08-07 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Eišiškių pl. 3A detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kad. Nr. 0101/0070:303)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE EIŠIŠKIŲ PL. 3A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE  KADASTRO NR. 0101/0070:303

 

2018 m. rugpjūčio   7  d.   Nr. 30-2645/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. 1-1427 patvirtinto teritorijos prie Eišiškių pl. 3A detaliojo plano (registro Nr. 3484) sprendinių koregavimą sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0070:303, keičiant naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Priedas+prie+ĮSAKYM.+pr.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentams rengti (pridedama). PLAN.+D.+progr 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis