2018-08-08 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos Plytinės g. (atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano sprendinius sklypuose Lauksargio 38 ir 39B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS (PLYTINĖS G. ATŠAKA IKI

NUGALĖTOJŲ G.) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE

LAUKSARGIO G. 39 (KADASTRO NR. 0101/0013:397) IR LAUKSARGIO G. 39B (KADASTRO NR. 0101/0013:347)

 

2018 m. rugpjūčio  8 d.   Nr.  30-2686/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano (registro Nr. T00057087), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 334 ,,Dėl teritorijos (Plytinės g. atšaka iki Nugalėtojų g.) detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Lauksargio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0013:397) ir Lauksargio g. 39B (kadastro Nr. 0101/0013:347), Antakalnio seniūnijoje, juos sujungiant ir padalijant į atskirus sklypus bei nustatant planuojamam užstatymui sklypuose reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

 

programa

Administracijos direktorius Povilas Poderskis