2018-08-09 patvirtintas sklypo Nr.1 prie Baltupio ir M. Horodničienės gatvių detaliojo plano papildymo koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO NR. 1 PRIE BALTUPIO IR M. HORODNIČIENĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO PAPILDYMO KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio  9 d.   Nr. 30-2700/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu,

t v i r t i n u   sklypo Nr. 1 prie Baltupio ir M. Horodničienės gatvių detaliojo plano papildymo (registro Nr. T00057417), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 30-736 „Dėl sklypo Nr. 1 prie Baltupio ir M. Horodničienės gatvių detaliojo plano papildymo tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Baltupio g. 161B (kadastro Nr. 0101/0009:1130) statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.  brėž.+Balt.+161B+tvirt.

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis