2018-08-09 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 12, pertvarkytų sklypų Verkių g. 37A ir Verkių g. 39 sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS ŽIRMŪNŲ IR KAREIVIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12, PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPŲ VERKIŲ G. 37A IR 39 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. rugpjūčio   9  d.   Nr.  30-2701/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi,  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2014 m.  sausio 2 d.  įsakymu  Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.2, 318.4.5.2 ir 319.1 papunkčiais:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V ,,Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056196, buvęs Nr. 770) sklypo Nr. 12 (Verkių g. 39, kadastro Nr. 0101/0018:7), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A30-43 ,,Dėl žemės sklypų Verkių g. 37A ir 39 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų Verkių g. 37A (kadastro Nr. 0101/0018:28) ir Verkių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0018:71) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant esamus žemės naudojimo būdus į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdus, pastatų aukštį, aukštų skaičių, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Planavimo darbų programa

 detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas. Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 12 koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Verkių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0018:7), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas:1,9323 ha.
 4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5.Planavimo iniciatorius: AB ,,Autoūkis NT“.

 1. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 2. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V ,,Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056196, buvęs Nr. 770) sklypo Nr. 12 (Verkių g. 39, kadastro Nr. 0101/0018:7), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A30-43 ,,Dėl žemės sklypų Verkių g. 37A ir 39 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų Verkių g. 37A (kadastro Nr. 0101/0018:28) ir Verkių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0018:71) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant esamus žemės naudojimo būdus į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdus, pastatų aukštį, aukštų skaičių, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 3. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 4. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 5. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 6. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 7. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 8. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 9. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 10. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 11. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 12. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 13. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 14. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdris.lt.

 

 

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius                                                                  Mindaugas Pakalnis