2018-08-10 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detalųjį planą sklype Aukštaičių g. 31

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP KRANTO, AUKŠTAIČIŲ IR ZARASŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE AUKŠTAIČIŲ G. 31

 

2018 m. rugpjūčio   10 d.   Nr.  30-2740/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 29 įsakymu Nr. 30-633 „Dėl teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00056561) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0058:166) Aukštaičių g. 31 užstatymo tipą iš sodybinio į laisvo planavimo ir patikslinant kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama). programa

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis