2018-08-13 priimtas sprendimas koreguoti žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0167:474 ir Nr. 0101/0167:55)tarp Skatulės ir Mozūriškių gatvių detaliojo plano sprendinius T-06 teritorijoje ties Reikjaviko gatve

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:474

IR NR. 0101/0167:55) TARP SKATULĖS IR MOZŪRIŠKIŲ GATVIŲ, T-06 TERITORIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. rugpjūčio  13 d.   Nr.

30-2750/18(2.1.1E-TD2)

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais:

 1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:474 ir
  Nr. 0101/0167:55) tarp Skatulės ir Mozūriškių gatvių, T-06 teritorijoje, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 1-436 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:474 ir Nr. 0101/0167:55) tarp Skatulės ir Mozūriškių gatvių, T-06 teritorijoje, detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:3589, Nr. 0101/0167:3599, Nr. 0101/0167:3570, Nr. 0101/0167:3590, Nr. 0101/0167:3591,
  Nr. 0101/0167:3592, Nr. 0101/0167:3574, Nr. 0101/0167:3593, Nr. 0101/0167:3594,
  Nr. 0101/0167:3595, Nr. 0101/0167:3596, Nr. 0101/0167:3576, Nr. 0101/0167:3577,
  Nr. 0101/0167:3601, Nr. 0101/0167:3600, Nr. 0101/0167:3587, Nr. 0101/0167:3586,
  Nr. 0101/0167:3585, Nr. 0101/0167:3584, Nr. 0101/0167:3563, Nr. 0101/0167:3562,
  Nr. 01010167:3564, Nr. 0101/0167:3603, Nr. 0101/0167:3565, Nr. 01010167:3602,
  Nr. 0101/0167:3580, Nr. 0101/0167:3581, Nr. 0101/0167:3568, Nr. 0101/0167:3571,
  Nr. 0101/0167:3583, Nr. 0101/0167:3569, Nr. 0101/0167:3578, Nr. 0101/0167:3582,
  Nr. 0101/0167:3561, Nr. 0101/0167:3567, Nr. 0101/0167:3566, Nr. 0101/0167:3573,
  Nr. 0101/0167:3572, Nr. 0101/0167:3575, Nr. 0101/0167:3579 ) ties Reikjaviko gatve inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypų paskirties pakeisti sklypų ribas ir naudojimo būdus į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdus, ir nustatyti sklypų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentais.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Planavimo+darbų+programa-T6