2018-08-14 patvirtintas teritorijos Laurų g.28 detaliojo plano sklypų Laurų g.32E sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS LAURŲ G. 28 DETALIOJO PLANO SKLYPE LAURŲ G. 32E SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio   14  d.   Nr. A30-1714/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. liepos 16 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG75776:

  1. T v i r t i n u teritorijos Laurų g. 28 detaliojo plano, patvirtinto 2003 m. gruodžio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 01A-41-172, sprendinių koregavimą sklype Laurų g. 32E (kadastro Nr. 0101/0003:2256). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-167). Pagrindinis brėžinys pridedamas. LAURAI+PAGRINDINIS+BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad:

   2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

            2.2. už šio įsakymo vykdymą atsakingas yra Miesto plėtros departamento direktorius.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut