2018-08-14 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinius sklype Ukmergės g. 326

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 9B (UKMERGĖS G. 326,  KADASTRO NR. 0101/0170:1093) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. rugpjūčio  14  d.   Nr. A30-1713/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858, buvęs Nr. 1525) sprendinius sklype Nr. 9b (Ukmergės g. 326, kadastro  Nr. 0101/0170:1093) inicijavimo pagrindu, papildomai nustatant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatant užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama). skanuota+programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut