2018-08-14 priimtas sprendimas organizuoti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, stoties ir Seinų gatvių detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI IR ORGANIZUOTI APIE 33,5 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ

 

2018 m. liepos   14  d.   Nr.  A30-1715/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 32 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u rengti ir organizuoti apie 33500 (trisdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų) kv. m teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detaliojo plano rengimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) Planuojamos+teritorijos+schema keičiant Vilniaus dyzelinių traukinių depo teritorijos detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu
    Nr. 1289V „Dėl dyzelinių traukinių depo teritorijos Geležinkelio g. 12 detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“, ir jo sprendinius.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – įgyvendinti geležinkelio ir autobusų stoties bei jų gretimybių teritorijos modernizaciją vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatant reikalingas sklypų ribas, suplanuojant  gatvių raudonųjų linijų ribas, inžinerinės infrastruktūros ir bendrojo naudojimo teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatant esamų sklypų ir teritorijų užstatymo galimybes ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos ir formuojamų bei esamų sklypų naudojimo reglamentus;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

  1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama). Planuojamos+teritorijos+schema

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut