2018-08-21 patvirtintas teritorijos prie Kapsų bei Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kapsų g. 3

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE KAPSŲ BEI DARIAUS IR GIRĖNO GATVIŲ SANKIRTOS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE KAPSŲ G. 3 TVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio  21 d.   Nr. – A30-1751/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus       2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. liepos 31 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG77388:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1507V „Dėl teritorijos prie Kapsų bei Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Kapsų bei Dariaus ir Girėno gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 1044) sprendinių koregavimą, keičiant sklypo Kapsų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0071:308) gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybų pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-65). Pagrindinis brėžinys pridedamas. DP+koregavimo++pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut