2018-08-21 priimtas sprendimas keisti teritorijos prie Algirdo g.75 detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE ALGIRDO G. 75 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. rugpjūčio  21   d.   Nr. A30-1757/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 ir 313 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u   rengti teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1283V „Dėl teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių keitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, kurio tikslas padalinti sklypą Algirdo g. 77 (kadastro Nr. 0101/0056:129), keičiant esamą sklypo pramonės teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus ir nustatant pagrindinius naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius bei nustatant užstatymo zoną ir ribas.
  2. T v i r t i n u   1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama). Planavimo+darbų+programa
  3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. A30-2663 „Dėl leidimo rengti teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą sklype Algirdo g. 77 inicijavimo pagrindu“.
  4. N u s t a t a u, kad teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Algirdo g. 75 (kadastro Nr. 0101/0056:189), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr.  A30-2609 „Dėl teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Algirdo g. 75 tvirtinimo“, nustatyti reglamentai nekeičiami.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut