2018-08-24 patvirtintas teritotijos prie Eišiškių pl. 3A detaliojo plano koregavimas sklype Eišiškių pl. 3 (kadastro Nr. 0101/0070:92)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE EIŠIŠKIŲ PL. 3A DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (SKLYPO EIŠIŠKIŲ PL. 3 (KADASTRO NR. 0101/0070:92) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio  24 d.   Nr. A30-1782/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos prie Eišiškių pl. 3A, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00069290), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. 1-1427 „Dėl teritorijos prie Eišiškių pl. 3A detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Eišiškių pl. 3 (kadastro Nr. 0101/0070:92) statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (brėžinys pridedamas) sklypo+planas, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut