2018-08-30 sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-57/18(2.15.1.7-TD2)

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.   Nr. A615-57/18 (2.15.1.7-TD2) ,

Vilnius

 

        Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus  Povilo Poderskio, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir  UAB „Autoūkis NT“ įm. k. 304721883, atstovaujama direktoriaus Vygaudo Paškausko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Planavimo iniciatorius), adresas Verkių g. 39-1, LT-09109, Vilniuje (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

 1. SUTARTIES DALYKAS

 

        1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypo Verkių g. 39 (kad. Nr. 0101/0018:7) (toliau – Planuojama teritorija) Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr.12 (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) planavimo proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 09 d. įsakymas   Nr. 30-2701/18(2.1.1E-TD2) (pridedama).

 

 1. PLANAVIMO TIKSLAI

         2.1. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V ,,Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056196, buvęs Nr. 770) sklypo Nr. 12 (Verkių g. 39, kadastro           Nr. 0101/0018:7), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A30-43 ,,Dėl žemės sklypų Verkių g. 37A ir 39 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų Verkių g. 37A (kadastro Nr. 0101/0018:28) ir Verkių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0018:71) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant esamus žemės naudojimo būdus į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdus, pastatų aukštį, aukštų skaičių, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus

 1. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

       3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 3.2  Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

 3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

       3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų

planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme 3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

     3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Miesto vizija“, įm.k. 303081028, adresas Geranainių  g.7, LT-02184, Vilnius.

 

 1. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

      4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

      4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

      4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

      4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

      4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

      4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

 

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

       5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

       5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

       5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

 

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

       6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

       6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

       6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

       6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

 

 1. KITOS SĄLYGOS

 

        7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

        7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

        7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus  2017-11-30

įsakymu Nr. 40-594

pavaduotoja Danuta Narbut

                   Planavimo iniciatorius

                   UAB „Autoūkis NT“

 

Direktorius  Vygaudas Paškauskas

 

                                                A.V.

 

                                                                   A.V.
 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS ŽIRMŪNŲ IR KAREIVIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12, PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPŲ VERKIŲ G. 37A IR 39 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. rugpjūčio  9  d.   Nr.  30-2701/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi,  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2014 m.  sausio 2 d.  įsakymu  Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.2, 318.4.5.2 ir 319.1 papunkčiais:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V ,,Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056196, buvęs Nr. 770) sklypo Nr. 12 (Verkių g. 39, kadastro Nr. 0101/0018:7), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A30-43 ,,Dėl žemės sklypų Verkių g. 37A ir 39 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų Verkių g. 37A (kadastro Nr. 0101/0018:28) ir Verkių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0018:71) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant esamus žemės naudojimo būdus į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdus, pastatų aukštį, aukštų skaičių, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

 

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktorius

2018 m. rugpjūčio 9 d.

įsakymu Nr. 30-2701/18(2.1.1E-TD2)

 

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas. Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 12 koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Verkių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0018:7), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas:1,9323 ha.
 4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5.Planavimo iniciatorius: AB ,,Autoūkis NT“.

 1. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 2. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V ,,Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056196, buvęs Nr. 770) sklypo Nr. 12 (Verkių g. 39, kadastro Nr. 0101/0018:7), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A30-43 ,,Dėl žemės sklypų Verkių g. 37A ir 39 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų Verkių g. 37A (kadastro Nr. 0101/0018:28) ir Verkių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0018:71) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant esamus žemės naudojimo būdus į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdus, pastatų aukštį, aukštų skaičių, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 3. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 4. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 5. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 6. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 7. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 8. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 9. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 10. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 11. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 12. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 13. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 14. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdris.lt.

 

 

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius                                                                  Mindaugas Pakalnis

 

Teritorijų  planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

 1. Gavorskienė, 211 2519