2018-09-10patvirtintas teritotrijos prie Strielčukų g. 23 ir 31 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Strielčukų g. 10B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE STRIELČIUKŲ G. 23 IR 31 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE STRIELČIUKŲ G. 10B TVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo   10  d.   Nr. A30-1863/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m.          liepos 24 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG76640:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Strielčiukų g. 23 ir 31 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056240), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1910V „Dėl teritorijos prie Strielčiukų g. 23 ir 31 nedidelių mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą padalijant sklypą Strielčiukų g. 10B (kadastro       Nr. 0101/0157:1540) į du sklypus, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, sodybinį užstatymo tipą bei galimus kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-366). Pagrindinis brėžinys pridedamas.  Pagrindinis+brezinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut