2018-09-13 patvirtintas teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir Šaltinių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Aguonų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0056:67)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP AGUONŲ, KAUNO, MINDAUGO  IR  ŠALTINIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS, RIBŲ IR SERVITUTO SKLYPE

AGUONŲ G. 17 (KADASTRO NR. 0101/0056:67) KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo  13   d.   Nr. A30-1889/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu:

  1. T v i r t i n u teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir Šaltinių gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 1-832 „Dėl teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir Šaltinių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, užstatymo zonos, ribų ir servituto koregavimą sklype Aguonų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0056:67) pagal pridedamą sklypo planą su koreguojamais sprendiniais, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija. Sklypo+planas
  2. Į p a r e i g o j u statytoją objekto techninį projektą parengti laikantis detaliuoju planu ir šiuo koregavimu bei statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu ir kitais teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut